top of page

מודל קפיצת המדרגה

5. יזמות מקומית

בכל אזור ועיר קיימים יזמים מקומיים, חברתיים ועסקיים שיזמותם היא מקור כוח חשוב להנעת האשכול הכלכלי ולפיתוח המרחב הקהילתי. טיפוח היזמים צריך לכלול שירותיי ייעוץ, הכשרה וליווי, יצירת רשת תקשורת בין היזמים ועוד.

6. מוסדות יעודיים

הקמת מוסדות יעודיים לתכנון, קידום וליווי תהליך קפיצת מדרגה. למשל, אגודת ידידי העיר כמוסד שמקבץ אנשים שהעיר יקרה לליבם ורוצים לסייע בהתנדבות. דוגמה נוספת היא הקמת מחלקת תכנון אסטרטגי בעירייה שתפקידה לקדם את תהליך קפיצת מדרגה.

7. מיזמים אסטרטגים

תפקידם של המיזמים האסטרטגים לחולל שינוי במציאות המקומית ולקדם את התשתית לקפיצת מדרגה. המיזמים נובעים מהחזון ומונעים ע״י מספר רב של שחקנים (ממשלה, רשות מקומית, פילנתרופיה ויזמות).

מהי קפיצת מדרגה 

 

קפיצת מדרגה היא תהליך של שיפור משמעותי באיכות החיים, בעיר או באיזור, שמושג באמצעות קידום של צמיחה מכלילה, שכלל התושבים נהנים מפירותיה.

המפתח לקפיצת המדרגה

 

כל מדינה שהצליחה להזניק את כלכלתה עשתה זאת בדרכה הייחודית. עם זאת, שילוב של מחקר מקיף עם למידה והתנסות מהשטח, על ידי מרכז קפיצת מדרגה ומכון ראות, איפשרו גיבוש מודל בסיסי למנהיגות המקומית בערים ובאזורים שונים.

המודל כולל שבעה מרכיבים:

1. חזון ואסטרטגיה

תהליך בו המנהיגות המקומית מעצבת תמונת עתיד רצויה של קפיצת מדרגה שהופכת למצפן עבור המנהיגות הפוליטית, המקצועית והמתנדבת במקום, ומאפשרת רתימה של מספר הולך וגדל של מנהיגים ופעילים מקומיים.

2. אשכול כלכלי ייחודי

נכס ייחודי הוא איכות מקומית הנטועה בעיר או באזור, הנובעת מאקלים, היסטוריה ומורשת, טבע ונוף או הרכב האוכלוסייה הייחודיים למקום. זיהוי הנכסים חיוני לביסוסה של כלכלה משגשגת ובת קיימא. את הנכסים הייחודיים יש למנף לכדי אשכולות כלכליים, קרי, רשת של יחידות עסקיות וחברתיות שמקדמות את הנכס הייחודי והן בעלות יתרון תחרותי בזירה הבינלאומית.

 

3. מרחב קהילתי משגשג

מרחב קהילתי משגשג הוא מרחב בו קיימים מוסדות ציבוריים קהילתיים (מתנ״ס, מרכז צעירים, תנועות נוער וכו׳) שניתן להפוך אותם לפלטפורמות שמנוהלות בשיתוף פעולה בין המנהיגות האזרחית למנהיגות המקצועית המקומית. מטרת שיתוף פעולה זה הוא לשפר את איכות החיים של התושבים, וזאת באמצעות העלאת ההון הכלכלי, האנושי והחברתי.

4. רשות מקומית

ניהול נכון של עיר הוא תשתית חיונית לקידום של קפיצת מדרגה אך לא יוביל לבדו לזינוק באיכות חיי התושבים. לכן, על הרשות המקומית להוביל בו זמנית: חתירה לניהול מקומי איכותי, ותכנון וקידום של המתווה שגובש בחזון העירוני.

מודל קפיצת מדרגה לפיתוח חברתי כלכלי, פיתוח עירוני, פיתוח קהילתי, פיתוח אזורי
bottom of page