top of page

חדשנות ברשויות מקומיות 

רשות מקומית מקדמת קפיצת מדרגה​

ניהול שוטף ואיכותי של העיר הוא תנאי הכרחי אך לא מספק לקפיצת מדרגה.

ניהול העיר, כפי שמתבטא למשל בפיתוח תשתיות ואספקת שירותים לתושב, מהווה תשתית חיונית לקידום קפיצת מדרגה, אך לא יוביל בפני עצמו לזינוק באיכות חיי התושבים.

לכן, יש לחתור לניהול מקומי איכותי (איזון תקציבי, אספקת שירותים איכותית, שמירה על סדרי מנהל תקינים ועוד), לצד תכנון ופעולה במסגרת חזון עירוני שפורט את האתגרים המקומיים, ההזדמנויות והפעולות הנדרשות לממשן.

בכדי לייצר קפיצת מדרגה בעיר, אנו מאמינים כי על הרשות המקומית לפעול על פי מספר עקרונות מנחים מעבר לניהול השוטף העירוני.

מודל קפיצת מדרגה לפיתוח חברתי כלכלי, פיתוח עירוני, פיתוח קהילתי, פיתוח אזורי

רשות מקומית

bottom of page