top of page

הכשרות לקפיצת מדרגה

הכשרת קפיצת מדרגה לפיתוח חברתי כלכלי, פיתוח עירני ותכנון אסטרטגי

כלים לפיתוח חברתי כלכלי והשפעה ציבורית 

קפיצת מדרגה מקודמת על ידי המנהיגות האזרחית שרתומה לקידום איכות החיים של תושבי העיר, האזור או המדינה.  לכן, אנו מאמינים כי הדרך  לקידום תהליכי פיתוח כלכלי חברתי היא באמצעות מתן כלים והכשרות בתחומי תכנון אסטרטגי, עירוניות, פיתוח קהילתי, פיתוח חברתי כלכלי, ועיצוב תהליכי השפעה ציבורית ואפקטיבית.

בין שותפינו 

 

תכניות הצוערים לשלטון המקומי, קורס הכשרה מוניציפלית בשתי"ל ועוד. 

למי מיועדות ההכשרות?

ההכשרות מתאימות לגופי הכשרה למגזר הציבורי, יזמים חברתיים, ארגונים קהילתיים וכל מי שעבודתם תורמת לפיתוח הכלכלי והחברתי בעיר או באזור בו הם נמצאים.

דוגמאות להכשרות קפיצת מדרגה לפיתוח חברתי כלכלי

bottom of page