top of page

מרחב קהילתי משגשג

הקהילה כמפתח לקפיצת מדרגה​

עיר לא תקפוץ מדרגה ללא הכללה של כלל האוכלוסיות הקיימות בה בשינוי.

הכללה, משמעה קיומה של הזדמנות הוגנת לכלל התושבים להשתתף בצמיחה וליהנות מפירותיה על ידי צבירה ומימוש של הון כלכלי, דוגמת דירה או חיסכון פנסיוני; של הון אנושי, דוגמת השכלה או בריאות; או של הון חברתי, דוגמת רשתות וקשרים חברתיים שמספקים הזדמנויות עסקיות או השפעה פוליטית.

מוסדות הקהילה כפלטפורמה להכללה​

אתגר ההכללה נופל בפועל לפתחם של מערך מוסדות ציבוריים, מנהיגות ממשלתית, אזרחית ומקומית הפועלים בכל מרחב עירוני.

בישראל ישנו מערך של מוסדות ציבוריים שיכולים לשמש פלטפורמות  ליצירת 'מרחב  של הכללה' בכל קהילה. רוב המוסדות הללו מאופיינים בפריסה ארצית, בעלות ציבורית חלקית או מלאה, מבנה, מקום וכוח אדם קבוע, וביניהם: מוסדות לגיל הרך; מוסדות להשכלה גבוהה; קופות חולים ותחנות לבריאות המשפחה; מוסדות תרבות אמנות ומוסיקה; מרחבי ספורט עממי; המרחב הציבורי הפיזי כגון גינות ציבוריות ופארקים; ומרכזים קהילתיים.

מודל קפיצת מדרגה לפיתוח חברתי כלכלי, פיתוח עירוני, פיתוח קהילתי, פיתוח אזורי

מרחב קהילתי משגשג

מוסדות אלו צריכים לעבור מתודעה של ספקי שירותים לתודעה של פלטפורמה קהילתית אשר מסוגלת להתארגן על פי החוזקות והחולשות של הקהילה בה הם נטועים. המוסדות צריכים לפעול בשיתופי פעולה עם מוסדות ויזמים אחרים במרחב המקומי בו הם פועלים על מנת לספק מענה מיטבי לצרכים הקהילתיים.

bottom of page